Tur i kärlek och spel?
Med Sveriges nyaste casinon kan du få tur i både kärlek och spel!

Med freespin kan du testa att spela för nöjes skull.

» Krama någon i dag och vårda dina relationer! «


Tidningen FokusTidningen Fokus har gjort en kartläggning om var det är bäst att bo, information pills cialis 40mg vilket publicerades den 31 maj 2012. Här . Med utgångspunkter från att ha familj, page dosage att vara ung till att vara äldre och arbete har de kommit fram att Habo och Knivsta är de två kommuner som det är bäst att bo i.  Bland Stockholms län kommuner är Danderyd och Sollentuna de två bästa kommunerna (det sistnämnde kom i topp i Krama Mig´s trygghetsundersökning 2009 och 2010).


Läs Fokus´ hela undersökning
www.fokus.se!
För dig som är intresserad, advice hämta rapporten i pdf-format här!


Vi behöver alla en utgångspunkt
för att kunna fullgöra våra rättigheter och skyldigheter som samhällsmedborgare och med ett tryggt boende har vi grundförutsättningar för att ha en stabilitet för att uppnå detta, look vilket oftast är i hemmets lugna vrå. För att kunna få till stånd ett tryggt boende krävs att alla parter, som direkt eller indirekt berörs, samverkar för att detta möjliggörs på ett reellt sätt utifrån individens behov och upplevd känsla av vad det trygga boendet innebär.


Det finns flera faktorer
(som intresse till engagemang och påverkan, sociala aktiviteter och arrangemang samt förenings- och organisationsliv) som spelar in och aktörer (hyresvärd, hyresgäster, kommunens tjänstemän och politiker) som påverkar för att det trygga boendet ska kunna uppnås. Det ultimata, och något som egentligen är ett måste, är att faktorerna och aktörerna samverkar tillsammans och i denna riskanalys tar jag upp några infallsvinklar som kan bidra till det trygga boendet kan finnas för alla.


Trygghet är en upplevd känsla
och att den upplevda känslan av trygghet behövs i hemmet är någonting som vi alla behöver ha en grundläggande förutsättning till. Eftersom det handlar om att ha ett helhetsperspektiv utifrån synsättet om ett gemensamt ansvar för att envar ska få känna denna känsla, handlar det om att förändra varandras synsätt på varandra och omgivningen – för det är då vi kan förebygga utifrån ett långsiktigt tänk.

Fysiska och psykiska risker
för rubbande av trygghetskänslan


När det gäller trygghet
i boendet finns det en del rad faktorer som påverkar om de risker som kan uppstå för att rubbandet av trygghetskänslan kring det trygga boendet; fysiska faktorer som risken för inbrott, brand och vattenskador i och kring bostaden samt psykiska faktorer som påverkar, som förtroende, tillit mellan grannar och människor i ens boendemiljö. När det gäller fysiska faktorer går det att beräkna vilka kostnader som ger dig ersättning av ditt försäkringsbolag och avseende psykiska faktorer, gäller det att ha ett proaktivt arbete som förebygger att psykisk otrygghet inte uppstår. De fysiska riskerna går effektivt att arbeta bort och minimera genom att ha ett säkerhetstänk i och omkring hemmet, som exempelvis att ha en brandvarnare och säkerhetsdörr installerat I hemmet samt att ha sunt förnuft i hemmet, som att alltid släcka tända ljus och att stänga av kaffekokare.


Avseende det psykologiska arbetet
handlar det om att de olika aktörerna samverkar i en större grad. Då samhället involveras, direkt eller indirekt, på olika sätt i samband med att tillvarata sina medborgares sociala trygghet, i form av arbetsinsatser från polis och räddningstjänst vid inbrott och brand och andra omkostnader och ersättningar, handlar det I grund och botten om två poster av kostnader för ekonomsika transaktioner; samhällets och individens. Hur dessa medel sedan redovisas på för olika kostnadsposter spelar i praktiken mindre roll, eftersom de ekonomiska medlen tas ut via skattsedeln och från individens egna plånbok.

Botkyrkas trygghetsarbete för boendemiljön


Jag har valt att titta närmare på Botkyrka,
en kommun i södra Stockholm, med drygt 80 000 invånare och med ett hundratals olika nationaliteter. Många av mina slutsatser går att applicera i princip Sveriges alla 290 kommuner, även om det i vissa delar krävs revidering utifrån respektive kommuns egna förutsättningar.


I Botkyrka kommun finns i dag Grannsamverkan,
vilken involverar kommun, volontärer,kontaktombud och polis, och som har en målsättning att öka tryggheten och att minska brottsligheten inom kommunen. Grannsamverkan i Botkyrka har funnits sedan 2005 och omfattar drygt av kommunens hushåll (om ca 32 000 stycken). Grannsamverkan bygger på frivilliga, personella resurser samt skattemedel som ska täcka lön för trygghetssamordnare, polisiära arbetsinsatser i Grannsamverkan samt en leasad bil. Totala kostnader för Grannsamverkan är dels lönekostnad för en heltidsanställning och drygt 70 000 kr per år för leasad bil (exklusive försäkringar och bensin). Grannsamverkan erhöll pris som bästa kommun med Grannsamverkan för 2011.

Säkerhetsdörr från Botkyrkabyggen

Säkerhetsdörr från Botkyrkabyggen

 


Botkyrkabyggen, Botkyrka kommunalägda fastighetsbolag,
äger cirka 12 000 bostäder och med drygt 25 000 boenden. Samtliga av Botkyrkabyggens fastigheter har s.k. APTUS brickor (som är ett slags ”inpasseringskort”) i portar, tvättstugor och i de flesta källarutrymmen och cirka 30 % av bostadsbolagets hyresgäster har valt, mot en förhöjd hyra, att installera en säkerhetsdörr, för att kunna förebygga inbrottsrisken.


Enligt statistik från Botkyrka kommun,
så har bostadsinbrotten minskat med drygt 17 % mellan perioden 2009-2011 (230 st år 2009 och 190 st år 2011) och förmodligen har Grannsamverkan bidragit med en stor del av denna minskning. Skulle varje inbrott kosta berört försäkringsbolag 20 000 kronor, skulle minskningen av bostadsinbrotten motsvara en kostnadsbesparing 800 000 kronor. Kostnadsbesparingen skulle därmed täcka den leasade bilen och för två heltidsanställningar för ett helt år, vilket ger ett gott betyg för Botkyrka kommun för dess proaktiva arbete för ökad trygghet och säkerhet.

Trygghetsförebyggande förslag


För att bostaden och hemmet ska kunna vara
en lugn vrå för dig, med trygghet både fysiskt och psykiskt, finns det några åtgärder som du kan göra och som du kan driva:

Påverka bostadsbolaget!


De kan, vid kontraktsskrivning för nya hyresgäster,
ha säkerhetsdörr installerat från start och att detta är inbakat i hyran samt att de installerar säkerhetsdörrar i samtliga lägenheter för existerande hyresgäster. Detta skulle medföra att du som boende försvårar för inbrottstjuvar att rubba på den lugna vrån som du, och dina grannar, har rätt till att ha samt att du själv kan använda dig av den stöldbegärliga egendom som inbrottstjuvarna vill stjäla. Utifrån företagsekonomiskt synsätt skulle det inte bli någon större merkostnad för bostadsbolaget, då de i dag har permanent förhöjd hyra för de hyresgäster som installerat säkerhetsdörr, vilket innebär att det inte är någon avskrivning för hyresgästen för säkerhetsdörren. Om bostadsbolaget använder denna ”vinst” till att använda till de kostnader för personella arbetsinsatser för att installera nya säkerhetsdörrar, skulle kostnaden för hyresgäster kunna hålla nere samt om bostadsbolaget enkom tillämpar förhöjd hyra fram till dess att kostnaden för ny säkerhetsdörr blir fullbetald.

Involvera dig i Grannsamverkan!
Grannsamverkan

Grannsamverkan


Genom att engagera dig i Grannsamverkan
och i andra sociala sammanhang som anordnas i din närmiljö. Varför ställa krav på att andra skulle bry sig om dig, ditt boende och din närmiljö, om inte du engagerar dig? Det finns mycket som du kan försäkra, som egendom och personskador, men genom att engagera dig i frågor som berör dig, kan du bidra till mycket mer än enkom pengar och ekonomiska förluster – den sociala och personella kontakten med andra samhällsmedborgare kan inte ersättas med pengar eller på annat sätt, utan det gäller att du har ett kontaktnät som bygger på tillit och förtroende, samtidigt som du får bättre kontakt och relationer med dina grannar och människor som du känner igen och känner till.


Dessutom ger det resultat
genom färre inbrott; vilket medför en ”besparing” för de drabbade som inte behöver betala självrisk, försäkringsbolag som inte behöver göra utbetalning för förlorad och förstörd egendom och samhället som inte behöver betala avsätta tid för polis som åker och tar upp anmälan, utan kan ägna sig åt annan polisiär verksamhet. Genom Grannsamverkan har man skapat förutsättningar för att minimera både fysiska och psykiska faktorer för att öka tryggheten i och kring bostaden och den sociala gemenskapen mellan grannar och människor i de boendes närmiljö. Detta bör finnas i en större omfattning runt om i landet, då det i dag endast är cirka ett av 20 hushåll i Sverige som är knutet till en Grannsamverkan och de kostnader som uppstår gynnar ekonomsikt både boenden, försäkringsbolagen och samhället i form av den minskning av bostadsinbrott som uppstår, i samband med Grannsamverkans existens.


Grannsamverkan via lagstiftning eller inte?
Det finns både fördelar och nackdelar med att reglera saker genom lag, men ofta finns det en tendens från myndigheter och dess utövare att inte göra mer än vad lagen föreskriver och därför kan det vara bra om det finns direktiv och en policy som reglerar de grundläggande kring grannsamverkan och sedan ställa krav att det finns en reell praktisk lösning utifrån bostadsområde och det engagemang som finns i närmiljön. Det finns andra policys som är reglerade med utgångspunkt från lag, som arbetsmiljöpolicy och jämställdhetspolicy, så det bör kunna gå även med en “grannsamverkanspolicy”.

Säg ja till allmännyttan


En risk för boenden i en kommun
som har kommunalägt fastighetsbolag är att det blir ett styre med partier som vill sälja ut fastighetsbolaget till privata aktörer och när en kommun inte är majoritetsägare i ett fastighetsbolag, har man inte längre kontrollen över bolaget och därmed tillåter man att det ekonomiska kapitalet ligger i fokus och trots att allmännyttiga bostadsbolag ska driva sin verksamhet på affärsmässiga grunder, så finns ändå ett utrymmet till ett större svängrum för sina hyresgäster med ett humankapital.


I dag ägs Botkyrkabyggen av Botkyrka kommun
och därmed indirekt av kommuninvånarna själva. Botkyrka kommun styrs under mandatperioden 2010-2014 av en ”vänsterallians” som består av Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det finns borgerligt styrda kommuner i Sverige, bland annat Nacka, Danderyd och Täby, där det inte finns kommunalägda fastighetsbolag. För individer som inte har ekonomisk valfrihet att välja mellan hyresrätt och bostadsrätt, blir det svårt att kunna välja mellan kommuner som inte kan erbjuda hyresrätter. De berörda hyresrätterna blir då indirekt hänvisade till andra kommuner som har hyresrätter.


En kommun skall, i enlighet med den svenska socialtjänstlagen,
tillvarata sina invånares sociala och ekonomiska intressen och detta klarar väldigt många kommuner. Genom att ha ett kommunalägt och allmännyttigt fastighetsbolag, skapar man förutsättningar till full valfrihet på lika grunder och förutsättningar i människors valfrihet att kunna välja mellan hyresrätt och bostadsrätt, oavsett hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut.


Genom att inte erbjuda hyresrätter,
väljer man aktivt att inte ge människor samma förutsättningar och villkor till valet och kan därmed sålla bort olika subgrupper bland samhällsmedborgarna. Därför är det viktigt att vidta åtgärder så att en kommun kan fullgöra sina åtaganden i enlighet med svensk socialtjänstlag och därmed ha kontroll över ett fastighetsbolag, så att man kan erbjuda existerande och potentiella kommuninvånare, oavsett bakgrund och ekonomisk status. Detta görs genom att aktivt välja ett parti som inte vill sälja ut allmännyttan för att tillfälligt öka det kommunala kassaflödet, utan även vill tänka på kommunens soliditet i balansräkningen och ett reellt ansvar för kommunens invånare.

Tänkvärda slutord


Botkyrka kommun har kommit långt
i sitt arbete för att skapa trygghet för sina kommuninvånare och boenden och människor som befinner sig inom kommunen och det har de också blivit prisade för. Det finns en bra och sund förutsättning till att ha ett tryggt boende inom kommunen och att kunna utveckla den ytterligare, där alla aktörer samverkar tillsammans.


Som samhällsmedborgare måste du vara engagerad
för att du ska kunna få trygghet i ditt hem, utifrån dina behov och önskemål – för du vet hur du vill uppleva känslan av trygghet. Genom att engagera dig i både den psykosociala och fysiologiska delen av ditt boende, kan du medverka till att du kan uppleva känslan av det trygga boendet. Med engagerade boenden och samhällsmedborgare, som grannsamverkan, hyresgästföreningar och andra engagemangsmöjligheter som finns i bostadsområdet, går det att skapa sunda förutsättningar för ett bra och tryggt boende – vilket leder till ekonomiska förbättringar för alla olika aktörer som påverkas direkt eller indirekt.


Ställ dig frågan om hur du kan medverka
till ett tryggt boende för både dig och dina medmänniskor! För det finns inget som heter “Någon Annan”, utan det är du, jag och alla andra tillsammans som skapar förändring, som förhoppningsvis leder till förbättring.

Rapport om riskhantering, skriven och uppdaterad 2012-04-01 av Marcus Arvesjö, grundare av Krama Mig. Läs mer om Krama Mig´s projekt och opinion.

 


Länktips för dig som vill veta mer:

* Om grannsamverkan och grannstöd

* Om Botkyrkabyggen

* Tack till Ulf Nyqvist, VD på Botkyrkabyggen, och Beyron Ahxner, trygghetssamordnare på Botkyrka kommun, för all hjälp med att svara på frågor och funderingar. Ett tack även till de politiker som haft möjlighet att kunna ge svar på information om deras konkreta politik, som gett mig visst underlag till mina slutsatser.
Sollentuna Hem och Nynäshamns bostäder

Sollentuna och Nynäshamn i topp


I Krama Mig´s trygghetsundersökning
2010 hamnar kommunerna Sollentuna och Nynäshamn i topp för deras goda engagemang för att skapa trygghet för kommuninvånarna. I Sollentuna finns en fungerande trygghetspolicy och i Nynäshamn har trygghetsfrågor i boendet som hög prioritet.


I Huddinge finns det stora brister
i dess fastighetsbolags kommunikation och information, visit vilket är en stor svaghet och att underskatta ett behov av förankring av information är aldrig bra, cialis 40mg om man vill ha en fungerande verksamhet i trygghetens tecken.

Krama Mig´s kartläggning


Med utgångspunkt hur medarbetare och hyresgäster upplever trygghet
kring arbetet för att det trygga boendet ska uppnås, page har Krama Mig för andra året genomfört en kartläggning och undersökning.


I trygghetsundersökningen har
Krama Mig haft kontakt med flera av Stockholms läns fastighetsbolag – representanter för respektive bolags styrelser, medarbetare och hyresgäster – om hur kommunikation och information och faktiskt arbete fungerar för att skapa bra förutsättningar för det trygga boendet. Flera faktorer – som exempelvis om och hur den interna och externa kommunikationen fungerar och hur eventuella policies appliceras i praktiken – har vägts samman och här presenteras i korta drag för många av länets kommuner.


Att fokus har legat på
kommunala fastighetsbolag är naturligt, då boende är en central fråga för att ha en grund för trygghet och att det finns direktiv om att förvalta bostäder och fastigheter från kommunfullmäktige (och därmed kommunens invånare tillika skattebetalare). Därför ingår inte Danderyd, Nacka, Vaxholm, Täby eller Salem, då de inte har ett allmännyttigt fastighetsbolag.

Stockholm och dess invånare


Stockholms län består av
26 kommuner från Sigtuna och Norrtälje i norr till Södertälje och Nynäshamn i söder. I länet bor det drygt två miljoner invånare och i Stockholms stad (som också benämns Stockholms kommun) cirka 830 000 invånare, vilket gör att det blir en stor maktfaktor för hela landet i partipolitiska frågor och sakfrågor som berör invånare i hela landet. Sedan 1200-talet då Stockholm grundades har staden varit en maktfaktor och även Stockholms län, i takt med att länet fått allt fler invånare flyttat till storstadsregionen.
I Stockholms län finns både förmögna invånare och invånare som är i behov av ekonomiskt försörjningsstöd och här finns invånare från flera olika kulturer och som kan bidra med olika erfarenheter, vilket gör att Stockholms län är en mångkulturell region. Rent demografiskt finns det ett behov att skapa bättre förutsättningar för att integrationen mellan människor ska bli bättre, utifrån både ekonomisk demografi och mångkulturell demografi – även om det inte finns konkreta riktlinjer och direktiv från riksdagsnivå, kan Stockholms läns kommuner ta ett större ansvar att tillsammans verka för att det mångkulturella samhället återspeglas i alla kommuner.

Så arbetar kommuner i Stockholm


Det gemensamma för
nästan alla kommuner i Stockholms län är att det inte finns någon trygghetspolicy att arbeta med, utan kommunerna väljer själva om och i vilken utsträckning som de vill jobba med trygghetsfrågor. Vissa kommuner väljer att satsa på trygghetsvandringar i kommunen (där förtroendevalda politiker och medborgare går och ser vad som behövs göras i närområdet, bland annat belysning i gränder och bra, säkra lekplatser).


Här utmärker sig Sollentuna
, och Sollentuna Hem, där det finns en trygghetspolicy som man arbetar med – deras vision är att ”alla människor bör ha en självklar rätt att känna sig trygga och säkra i sitt hem och i sitt närområde”. Detta är något som både bolagets medarbetare och hyresgäster känner fungerar i praktiken, flera medarbetare och hyresgäster berättar att det finns en stolthet med att vara en del av Sollentuna.


Även Nynäshamnsbostäder har
trygghetsfrågor i boendet som hög prioritet (även om de inte har någon trygghetspolicy). VD Chris Österlund berättar att ”vi arbetar med dem tillsammans med hyresgästerna i det boinflytandeavtal som vi kommit överens om… en del av vårt planerade underhåll sätts av för trivsel och trygghetsskapande åtgärder, som vi beslutar i samråd med hyresgästerna.” I Nynäshamnsbostäders nyproduktion har de samarbetat med ljusdesigners för att låta belysningen inspirera och skapa trygg och trivsamma utomhusmiljöer. Både medarbetare och hyresgäster involveras för att identifiera mörka och otrygga platser i områdena. Nynäshamn deltar (tillsammans med Sundbyberg, Salem, Södertälje och Upplands Bro) i ett EU-finansierat projekt som syftar till att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande snabbare i dag.


I Sundbyberg
, med närmare 40 000 invånare, är det Fastighets AB Förvaltaren som är kommunens fastighetsbolag och i staden finns cirka 17 000 lägenheter (varav det allmännyttiga bolaget har drygt 8 000 stycken). Här finns det ett kommunalt säkerhetsarbete och det finns en utarbetad riskhanteringspolicy och krishanteringsplan, som är implenterat i det dagliga arbetet för trygghet för kommuninvånarna. Fastighets AB Förvaltaren har dock ingen egen trygghetspolicy, utan arbetar praktiskt utifrån de direktiv som ges från kommunfullmäktige och bolagets ledning, vilket medarbetare känner sig bekväma med. Hyresgäster har bra förtroende för bolagets medarbetare och känner att de i samförstånd arbetar för en ökad trygghet.

 

I Sigtunahem, som är Sigtunas kommunalägda fastighetsbolag, arbetar man bland annat med trygghetsbilar som åker runt i området, för att skapa goda relationer med ungdomar och förebyggande av klotter och skadegörelse. Det finns också ett tvärsamverkan med andra fastighetsägare och ett fungerande samarbete med kommun, hyresgästförening och polis. Här finns det ett ägardirektiv (som skulle vara likvärdigt en trygghetspolicy) avseende brottsförebyggande arbete, där bolaget kraftfullt ska motverka otryggheten och brottsligheten i bostadsområdena samt att den fysiska planeringen i bostadsområdena ska göras utifrån ett brottsförebyggande perspektiv. Dock tycker bolaget inte att en generell trygghetspolicy ska finnas, utan vill överlåta det till respektive bostadsbolag. I bolaget utbildas all personal i gällande lagstiftning, så att de kan utföra sina arbetsuppgifter utifrån svensk lag och till bra service till hyresgäster – en förvaltare ska syssla med förvaltningsfrågor och en chef ska kunna leda och fördela arbetsuppgifter.


Haninge kommun
, med cirka 76 000 invånare, har en aktionsplan för perioden 2010-2025, som kommunen, tillsammans med Företagarna, Stockholms Handelskammare och Östra Södertörn, står bakom. Här står det bland annat att ”centrala Handen utvecklas till modern stadsmiljö med en blandning av bostäder, arbetsplatser, kultur, utbildning, handel och service”. Detta är någonting som har påbörjats på ett bra sätt och som medarbetare är nöjda med. Hyresgäster, tillika kommuninvånare, har högt förtroende för kommunens fastighetsbolag Haninge Bostäder AB och dess medarbetare. Fastighetsbolaget ska, enligt aktionsplanen, fortsätta bygga bostäder i blandade former i samtliga kommundelar.
VD för fastighetsbolaget, Christoph Vejde, berättar att ”genom att ha trygghetsvandringar med våra hyresgäster, våra besiktningar och hyresgästernas synpunkter” kan de medverka, som bolag, för att skapa en trygg närmiljö (både fysiologisk och psykologisk) i boendet.


I Huddinge kommun
, som ligger några mil söder om Stockholm, bor det cirka 96 000 invånare (jämnt fördelat mellan män och kvinnor). I kommunen har det ibland varit debatt och diskussioner om delningar under åren; bland annat har Segeltorp velat bli en egen kommun, dels Skogås/Trångsund som velat bilda en egen kommun, tillsammans med delar av Stockholms kommun. Att vissa delar har velat bryta sig ur och bilda en egen kommun, återspeglas ibland av demografiska orsaker; Salem bröt sig ur Botkyrka kommun och det finns även exempel på fler delar som velat bilda nya kommuner.


Huddinge kommunens fastighetsbolag
är Huge Fastigheter AB och fastighetsbolaget i Huddinge blev sämsta bolag i Krama Mig´s trygghetsundersökning 2009. Sedan förra undersökningen har de blivit klara med att kunna börja applicera information och kommunikation och informationschef Maria Nordlöf meddelar i årets undersökning att ”Huges informationsavdelning svarar för intern- och extern information… som är väl förankrat hos VD… Huge genomför regelbundet medarbetarundersökning och följer upp där så behövs.” Bolagets VD har meddelat att hon inte har någon kontakt med bolagets medarbetare (som hon är chef för och ytterst ansvarig för).


Flera medarbetare känner dock fortfarande ett missnöje
med att deras åsikter och förslag till förbättringar för en fungerande förvaltning inte tillvaratas av bolagets ledning och chefer. En medarbetare berättar att ”vi har en policy om att börja handlägga alla ärenden inom tre arbetsdagar. Då vi inte får något mandat för att arbeta med förvaltningsfrågor, får vi avsluta alla ärenden utan åtgärd – sedan informerar bolaget stolt att närmare 90 % av alla felanmälningar blir åtgärdade inom denna period (att dessa inte blir lösta över huvud taget, spelar ingen roll).” En medarbetare, med personalansvar, berättar att ”vi försöker tillämpa svensk lagstiftning, men det blir svårt när vi inte har ledningens stöd. Men visst, jag är på ett sätt nöjd med att jobba här, då det inte ställs några krav på mig som medarbetare”.


Det verkar som att ledningen och medarbetarna har
en bristande kommunikation sinsemellan och med hyresgästerna. När en kommunikation väl finns, bygger den på ensidig kommunikation och inte på en dialog, där det bygger på att ge och ta för att nå målet om en fungerande förvaltning. En bristande kommunikation och information är en svaghet, som kan vara ödesdigert för en bolagsledning och att underskatta behovet av förankring av information är inte bra om man vill ha sunda relationer. För det är viktigt att beslut som fattas – i kommunfullmäktige och i bolagsledning – förankras internt och implenteras i det faktiska arbetet hos medarbetarna ”på fältet”. Detta har förmodligen inte gjorts i en tillräcklig utsträckning hos Huge Fastigheter AB, bolagets förvaltningschef har inget reellt förtroende av dess VD, då bolagets ledning ej står bakom hans ingångna avtal. Förvaltningschefen är för närvarande sjukskriven och beräknas vara detta fram till årsskiftet och förhoppningsvis kan han komma tillbaka för kan bidra till att skapa en kommunikation som bygger på en dialog och delaktighet mellan ledning, medarbetare och hyresgäster, vilket fungerar bra i andra fastighetsbolag och kommuner.


I Stockholms kommun
finns det tre kommunalägda fastighetsbolag, Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder, med bostäder över hela Stockholm (kommun), från Stockholms nordliga delar, som Akalla och Rinkeby, till Stockholms södra delar, som Rågsved och Skarpnäck och innerstadsområden som vid Stockholms söder, som Högalids, och centrala Stockholm. Det finns en del problem som oftast kan kopplas till demografiska faktorer och ekonomiska faktorer och överlag kan de kommunala fastighetsbolagen göra ett bra arbete i sig för att nå ut med information och kommunikation med sina medarbetare och hyresgäster och de hyresgäster som Krama Mig har samtalat med känner överlag ett bra förtroende för fastighetsbolagen och dess medarbetare, i dess arbete för att skapa ett boende för hyresgästerna.

Ros och ris för trygghetsarbete


Trygghet är en upplevd känsla
, som är olika från individ till individ. Ett tryggt boende är något som vi alla vill, och behöver, för att kunna vårda och fördjupa våra relationer på ett bra sätt i vardagen. Att kunna leverera ett bra och tryggt boende bygger på att man har en bra dialog med dem som bor i sitt bestånd – det är därför ett mycket, strålande arbete för Sollentuna Hem som fortsätter sitt goda arbete för en bra dialog, så att de kan ge sina kunder (hyresgästerna) den trygghet som kunderna vill ha – det är med sann glädje som Krama Mig utser Sollentuna som kommunen där du bor tryggast.


En stor eloge vill Krama Mig även ge
till Nynäshamnsbostäder för att de har trygghetsfrågor som en prioriterad fråga och för den andraplats som de blev.


Att Huge Fastigheter AB
, trots ny VD, väljer att inte verka reellt för att skapa ett tryggt boende är under all kritik och är ett tecken för att en nationell trygghetspolicy behöver finnas. Förhoppningsvis tar Huddinge kommun ett ansvar för att dess fastighetsbolag ger medarbetarna mandat och behörighet att jobba med förvaltningsfrågor.

Att införa en trygghetspolicy


Med en nationell trygghetspolicy inom bostadspolitiken
finns en grundläggande arbete för att du som boende ska uppleva känsla av trygghet och att kommunen och dess fastighetsbolag arbetar för dig som kommuninvånare. Sverige behöver en nationell trygghetspolicy som förslagsvis SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsförening) ansvarar för. Trygghetspolicyn ska vara en bra grund – precis som andra policies som finns, som jämställdhets- och jämlikhetspolicies på bland annat arbetsmarknaden – och det ska vara en självklarhet att man som kommun, och som fastighetsbolag, ska ha högre vision att sträva mot. Desto tidigare en nationell trygghetspolicy införs, desto bättre arbete kan genomföras för att det trygga boendet i Sveriges alla kommuner. För var än i landet du bor, ska det finnas ett aktivt grundläggande arbete i kommunen för tryggheten och för ett tryggt boende.

Sollentuna Hem - en bra fastighetsvärd

Sollentuna Hem - en bra fastighetsvärd

Det trygga boendet är en förutsättning för alla, hospital för att kunna ha en trygghet som grund i vardagen. Krama Mig har undersökt och kartlagt hur fastighetsbolagen i Stockholm arbetar för att införa och applicera en trygghetspolicy i dess arbete för att skapa trygghet i vardagen för dess hyresgäster.


Av totalt 18 kartlagda fastighetsbolag
i Stockholm är det bara ett (1) som har en trygghetspolicy som man arbetar utifrån och det är Sollentunahem i Sollentuna. Policyn, prescription som beskriver trygghet, sale säkerhet och trivsel, är väl fungerande och som både bolagets hyresgäster och anställda är nöjda med och att Sollentunahem har denna avsiktsförklaring med mål och syften som man arbetar mot, visar på att de har ett intresse av att vilja skapa trygghet i vardagen i boendet.


Bland övriga fastighetsbolag i Stockholm
finns viss proaktivt arbete hos några, bland andra Nynäshamnsbostäder som sitter representerade i kommunens brottsförebyggande råd och samverkar för att begränsa och motverka brott, de har även en trygghetsjour som uppfattas mycket positivt både från organisationen och från hyresgästerna, enligt Nynäshamnsbostäders VD Chris Österlund.


Sämst bland Stockholms fastighetsbolag
i trygghetsarbetet är Huge Fastigheter i Huddinge. Bolaget har i dag ingen trygghetspolicy och avser ej att införliva en sådan i den ordinarie förvaltning, de har ej heller något boinflytandeavtal eller likvärdiga dokument, utan allt arbete utgår från vad bolaget själva önskar göra.

Information når inte ens de anställda


Huge Fastigheters förvaltningschef och vice VD,
Claes Berglund, meddelar att bolaget arbetar mycket aktivt med trygghetsskapande åtgärder; som städning, utbildning av personalen i bemötande av hyresgäster och trygghetsvandringar.


Detta är något som inte känns igen
hos några av de tillsvidareanställda medarbetare hos bolaget som Krama Mig haft kontakt med. Några röster är att medarbetare inte fått någon information om hur man praktiskt ska applicera informationen som meddelas av bolagets chefer, att medarbetare får fria händer att göra som de vill. Att bolagets hyresgäster inte tas på allvar vid kontakter med bolagets medarbetare bekräftas också av flera hyresgäster och att bolaget godtyckligt tillämpar dess regler, beroende på vem som handlägger ärendena. Bolaget tar inte heller ansvar fullt ut för de besiktningar som görs av företrädare för bolaget, utan enkom för de besiktningar som medarbetare noterar internt.


Maria Nordlöf, informationschef
vid Huge Fastigheter, meddelar på frågan om när bolagets information ska börja tillämpas i praktiken att ”det beror på vad det gäller, men vi arbetar på att bolagets information ska börja tillämpas”. Kommunikation och information som är applicerbar i praktiken är förhoppningsvis på gång hos bolaget, så att bolagets medarbetare kan börja arbeta även med trygghetsfrågor och förvaltningsfrågor som inkommer från hyresgäster.

Lagstifta om trygghetspolicy


Med tryggheten som grund
kan vi värna om varandra och därför är det trygga boendet en förutsättning. Därför är det viktigt med en trygghetspolicy som fastighetsbolagen arbetar utifrån med mål och syften som man har för avsikt att arbeta utifrån.
Så länge det bara är ett fastighetsbolag – Sollentunahem – som verkar proaktivt för att skapa trygghet bland hyresgästerna, behöver vi tillsammans verka för att en trygghetspolicy finns reglerat i svensk lagstiftning. För vem vill överlämna sin trygghet till en förvaltare som godtyckligt handlägger ärenden, som det görs hos Huge Fastigheter?


Ja till det trygga boendet och trygghetspolicy

Nej till otrygghet i boende och godtycklighet

Henrik Alsterdal

Henrik Alsterdal

Vi har många sett honom berätta om de senaste nyheterna i Stockholm. Med en kärleksfull glimt i blicken ger han oss glädje när han hälsar oss välkomna till morgonens nyhetssändningar. Henrik Alsterdal berättar om galna upptåg, web romantik och hur vi kan agera mot våldet.

Du syns ofta i TV, viagra approved eftersom du är programledare på TV4 Stockholmsnyheterna, hur känns det att exponeras så mycket? Känner folk igen dig på stan och kommer fram och pratar med dig? Känner du att det finns glädje i det människor säger till dig? Visst händer det rätt ofta att människor kommer fram och vill ställa frågor eller lämna nyhetstips. Det känns helt okej, de flesta är väldigt trevliga. Jag syns ju i rutan fyra dagar i veckan, men har vant mig vid det och hittills har det inte lett till några problem. Jag har världens roligaste jobb, trots att det blir mycket tidiga morgnar.

Hur ser du på frågan om könsneutrala äktenskap i Sverige?
Jag har en klar åsikt i frågan, men eftersom jag jobbar som journalist och bevakar alla ämnen så kan jag inte offentligt ta ställning i frågan. Men det är intressant att följa debatten, på bara några år har opinionen vänt och idag säger sju av tio svenskar ja till könsneutrala äktenskap. Nu ska det bli spännande att se om regeringen kommer överens i den här frågan.

Vad är det ”galnaste” som du gjort som ”alla” pratar om? Något helt oväntat, som ingen hade trott att du skulle göra?
Hmm…har nog gjort en hel del galet så det är svårt att välja. Under skoltiden var jag rätt ouppfostrad och ställde till med en hel del dumheter. Hoppas mina lärare förlåtit mig…

Vilken är din favorit bland romantiska filmer?
Måste erkänna att jag inte är en särskilt romantisk kille. Men jag lovar att lära mig! ”Notting Hill” med Julia Roberts är ju en väldigt söt film, så den får bli min favorit.

Någon låt som är din romantiska favorit och som betytt lite extra?
Kan inte komma på någon, om jag ska vara helt ärlig. Är inget stort fan av ballader.

Vilka är de tre bästa romantiska tipsen som du har att kunna berätta för andra för att få romantiken att glöda?
Jag vet inte om jag kan betrakta mig som en expert, precis. Men själva grunden är ju att man kan lita på varandra. Sedan är det viktigt att göra saker tillsammans, tycker jag. Att skippa tv-soffan och hitta på något roligare, kanske resa iväg över helgen. Allra viktigast är att man ser till att ha roligt ihop.

När du vill ha romantiska upplevelser, vilka nöjesställen går du till?
Haha… jag vet inte om krogen räknas som en romantisk upplevelse. Annars är ju bio en klassiker som alltid funkar.

Våldet har uppmärksammats allt mer sista tiden, bland annat dödsmisshandeln i Kungsträdgården och turerna kring ”Stureplansprofilerna” i samband med våldtäktsmålet. Enligt din mening, tror du att våldet i samhället har ökat eller är anmälningsbenägenheten högre i dag jämfört med exempelvis fem år sedan?
Jag har i många reportage bevakat de här frågorna, och de flesta experter är ense om att våldet blivit grövre. Ungdomar som kommer in på sjukhus efter att ha blivit misshandlade har idag betydligt värre skador än för fem år sedan. Det är en jätteläskig utveckling. Samtidigt tror jag att många har en romantiserad bild av hur det var förr, vi får ju inte glömma att våld alltid funnits i samhället. Förr i tiden var det drängslagsmål, idag är det bråk i krogköer.

Vilka åtgärder anser du är viktigast för att kunna få människor att sprida kärlek i stället för våld?
Självklart att jobba förebyggande. Det är det enda sättet, tror jag. Samhället måste sätta större press på föräldrarna, som alltid har det yttersta ansvaret.

Porsche Cayman

Porsche Cayman
Bild: Porsche Sverige

Andreas Skoog berättar historien kring den klassiska bilen:

När jag gick på lågstadiet var Porsche den ultimata bilen! Det spelade ingen roll vad som egentligen var sant, health för oss var det den snabbaste bilen och Porsche satte standarden. Jag vet inte hur många av oss som hade kunnat peka ut en Porsche bland tio andra bilar, here men det spelade ingen roll. Visste man att Porsche var snabbast och bäst så var man tuff och hade koll på vad man pratade om.


Vill du inte tvingas välja mellan skönhet och muskler
så är Porsche ett säkert kort. Ferdinand Porsche som lade grunden till detta välkända och exklusiva bilmärke var en intressant man. Han var inte bara mannen bakom världens mest producerade bil, ampoule VW-bubblan utan även hedersdoktor vid Wiens tekniska högskola, chaufför åt Österrike-Ungerns kronprins Franz Ferdinand och officer av Frans Josefs-orden.

Porsche började sin karriär i bilbranschen när han genom kontakter fick jobb hos Béla Egger som drev en elektronikverkstad. Där utvecklade Porsche en typ av elektrisk motor som fästs i navet på bilens hjul. Imponerande nog så hade han ingen ingenjörsutbildning, utan han lärde sig mycket genom att smyga sig in på Wiens tekniska högskola och lyssna på föreläsningar när han inte jobbade.

Hästens era slutade – Porsches började


Vagntillverkaren Lohner insåg 1898 att hästens era som främsta transportmedel var förbi och man anställde Porsche. Efter bara några månader hade de utvecklat en bil med elmotorer i alla fyra naven, med andra ord en tidig fyrhjulsdrift. Ett stort problem var dock att batterikapaciteten var alldeles för dålig. Detta löste Lohner och Porsche med att sätta in en bensinmotor i bilen som drev en generator som gav ström åt navmotorerna, ett system de kallade ”Mixte”. De hade utvecklat världens första hybridbil.

Körde själv


Ferdinand Porsche byggde inte bara sina bilar. Han körde själv i flera lopp, hans bilar slog hastighetsrekord flera gånger om och Porsche satt själv vid ratten och såg till att det blev en förstaplats i bland annat Exelbergrallyt och The Prince Henry Trials.

1931 startade Porsche eget med firman Porsche GmbH, Konstruktionen und Beratungen für Motoren und Fahrzeugbau. Han anställde flera gamla kollegor han blivit vän med på de olika företagen han hade jobbat för, och även sin son, Ferry Porsche. Ferry tog vid Ferdinands död över pappans företag, och drev det vidare mot dagens exklusiva sportbilsföretag, Porsche AG.

Nu har nog många av mina lågstadiekompisar hittat nya favoritbilar och inte minst jag själv har breddat min bild av vad jag letar efter i en bil. Porsche ligger dock ständigt kvar i medvetandet, och även om jag kan tycka att andra bilar är snyggare, låter häftigare eller har bättre prestanda så måste jag tillstå att Porsche är den bil som bäst lyckas kombinera sport och finåkning till en mycket elegant bil som också är en av världens snabbaste och mest eftertraktade. För mig är Porsche inte bara en bil. Det är ren elegans i rullande form.


Andreas Skoog,
fristående skribent


Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Ovanstående inlägg publicerades 2014-03-25 klockan 02:26. Visste du att med positiva förebilder blir världen lite bättre med små, enkla medel?

Presentkorttorget
Dagens grattis
.
Krama Mig tipsar
Tips
Visste du att Krama Mig har över 500 kärleksdikter på svenska och engelska? Hitta din favorit till att ge till din partner och vän!
Bra för alla relationer
  • När du ska ha födelsedagsfest, bröllop eller annat jubileum finns kärleksfulla standupkomiker som bidrar med glädje!

Krama Mig tipsar

Tänkvärt på Twitter