Tur i kärlek och spel?
Med Sveriges nyaste casinon kan du få tur i både kärlek och spel!

Med freespin kan du testa att spela för nöjes skull.

» Krama någon i dag och vårda dina relationer! «


Vi behöver alla en utgångspunkt för att kunna fullgöra våra rättigheter och skyldigheter som samhällsmedborgare och med ett tryggt boende har vi grundförutsättningar för att ha en stabilitet för att uppnå detta, information pills vilket oftast är i hemmets lugna vrå. För att kunna få till stånd ett tryggt boende krävs att alla parter, page som direkt eller indirekt berörs, samverkar för att detta möjliggörs på ett reellt sätt utifrån individens behov och upplevd känsla av vad det trygga boendet innebär.

Det finns flera faktorer (som intresse till engagemang och påverkan, sociala aktiviteter och arrangemang samt förenings- och organisationsliv) som spelar in och aktörer (hyresvärd, hyresgäster, kommunens tjänstemän och politiker) som påverkar för att det trygga boendet ska kunna uppnås. Det ultimata, och något som egentligen är ett måste, är att faktorerna och aktörerna samverkar tillsammans och i denna riskanalys tar jag upp några infallsvinklar som kan bidra till det trygga boendet kan finnas för alla.

Trygghet är en upplevd känsla och att den upplevda känslan av trygghet behövs i hemmet är någonting som vi alla behöver ha en grundläggande förutsättning till. Eftersom det handlar om att ha ett helhetsperspektiv utifrån synsättet om ett gemensamt ansvar för att envar ska få känna denna känsla, handlar det om att förändra varandras synsätt på varandra och omgivningen – för det är då vi kan förebygga utifrån ett långsiktigt tänk.

Fysiska och psykiska risker
för rubbande av trygghetskänslan

När det gäller trygghet i boendet finns det en del rad faktorer som påverkar om de risker som kan uppstå för att rubbandet av trygghetskänslan kring boendet; fysiska faktorer som risken för inbrott, brand och vattenskador i och kring bostaden samt psykiska faktorer som påverkar, som förtroende, tillit mellan grannar och människor i ens boendemiljö. När det gäller fysiska faktorer går det att beräkna vilka kostnader som ger dig ersättning av ditt försäkringsbolag och avseende psykiska faktorer, gäller det att ha ett proaktivt arbete som förebygger att psykisk otrygghet inte uppstår. De fysiska riskerna går effektivt att arbeta bort och minimera genom att ha ett säkerhetstänk i och omkring hemmet, som exempelvis att ha en brandvarnare och säkerhetsdörr installerat I hemmet samt att ha sunt förnuft i hemmet, som att alltid släcka tända ljus och att stänga av kaffekokare.

Avseende det psykologiska arbetet handlar det om att de olika aktörerna samverkar i en större grad. Då samhället involveras, direkt eller indirekt, på olika sätt i samband med att tillvarata sina medborgares sociala trygghet, i form av arbetsinsatser från polis och räddningstjänst vid inbrott och brand och andra omkostnader och ersättningar, handlar det I grund och botten om två poster av kostnader för ekonomsika transaktioner; samhällets och individens. Hur dessa medel sedan redovisas på för olika kostnadsposter spelar i praktiken mindre roll, eftersom de ekonomiska medlen tas ut via skattsedeln och från individens egna plånbok.

Botkyrkas trygghetsarbete
för boendemiljön

Jag har valt att titta närmare på Botkyrka, en kommun i södra Stockholm, med drygt 80 000 invånare och med ett hundratals olika nationaliteter. Många av mina slutsatser går att applicera i princip Sveriges alla 290 kommuner, även om det i vissa delar krävs revidering utifrån respektive kommuns egna förutsättningar.

I Botkyrka kommun finns i dag Grannsamverkan, vilken involverar kommun, volontärer,kontaktombud och polis, och som har en målsättning att öka tryggheten och att minska brottsligheten inom kommunen. Grannsamverkan i Botkyrka har funnits sedan 2005 och omfattar drygt av kommunens hushåll (om ca 32 000 stycken). Grannsamverkan bygger på frivilliga, personella resurser samt skattemedel som ska täcka lön för trygghetssamordnare, polisiära arbetsinsatser i Grannsamverkan samt en leasad bil. Totala kostnader för Grannsamverkan är dels lönekostnad för en heltidsanställning och drygt 70 000 kr per år för leasad bil (exklusive försäkringar och bensin). Grannsamverkan erhöll pris som bästa kommun med Grannsamverkan för 2011.

Säkerhetsdörr från Botkyrkabyggen

Säkerhetsdörr från Botkyrkabyggen

 

Botkyrkabyggen, Botkyrka kommunalägda fastighetsbolag, äger cirka 12 000 bostäder och med drygt 25 000 boenden. Samtliga av Botkyrkabyggens fastigheter har s.k. APTUS brickor (som är ett slags ”inpasseringskort”) i portar, tvättstugor och i de flesta källarutrymmen och cirka 30 % av bostadsbolagets hyresgäster har valt, mot en förhöjd hyra, att installera en säkerhetsdörr, för att kunna förebygga inbrottsrisken.

Enligt statistik från Botkyrka kommun, så har bostadsinbrotten minskat med drygt 17 % mellan perioden 2009-2011 (230 st år 2009 och 190 st år 2011) och förmodligen har Grannsamverkan bidragit med en stor del av denna minskning. Skulle varje inbrott kosta berört försäkringsbolag 20 000 kronor, skulle minskningen av bostadsinbrotten motsvara en kostnadsbesparing 800 000 kronor. Kostnadsbesparingen skulle därmed täcka den leasade bilen och för två heltidsanställningar för ett helt år, vilket ger ett gott betyg för Botkyrka kommun för dess proaktiva arbete för ökad trygghet och säkerhet.

Trygghetsförebyggande förslag

För att bostaden och hemmet ska kunna vara en lugn vrå för dig, med trygghet både fysiskt och psykiskt, finns det några åtgärder som du kan göra och som du kan driva:

Påverka bostadsbolaget!

De kan, vid kontraktsskrivning för nya hyresgäster, ha säkerhetsdörr installerat från start och att detta är inbakat i hyran samt att de installerar säkerhetsdörrar i samtliga lägenheter för existerande hyresgäster. Detta skulle medföra att du som boende försvårar för inbrottstjuvar att rubba på den lugna vrån som du, och dina grannar, har rätt till att ha samt att du själv kan använda dig av den stöldbegärliga egendom som inbrottstjuvarna vill stjäla. Utifrån företagsekonomiskt synsätt skulle det inte bli någon större merkostnad för bostadsbolaget, då de i dag har permanent förhöjd hyra för de hyresgäster som installerat säkerhetsdörr, vilket innebär att det inte är någon avskrivning för hyresgästen för säkerhetsdörren. Om bostadsbolaget använder denna ”vinst” till att använda till de kostnader för personella arbetsinsatser för att installera nya säkerhetsdörrar, skulle kostnaden för hyresgäster kunna hålla nere samt om bostadsbolaget enkom tillämpar förhöjd hyra fram till dess att kostnaden för ny säkerhetsdörr blir fullbetald.

Involvera dig i Grannsamverkan!
Grannsamverkan

Grannsamverkan

Genom att engagera dig i Grannsamverkan och i andra sociala sammanhang som anordnas i din närmiljö. Varför ställa krav på att andra skulle bry sig om dig, ditt boende och din närmiljö, om inte du engagerar dig? Det finns mycket som du kan försäkra, som egendom och personskador, men genom att engagera dig i frågor som berör dig, kan du bidra till mycket mer än enkom pengar och ekonomiska förluster – den sociala och personella kontakten med andra samhällsmedborgare kan inte ersättas med pengar eller på annat sätt, utan det gäller att du har ett kontaktnät som bygger på tillit och förtroende, samtidigt som du får bättre kontakt och relationer med dina grannar och människor som du känner igen och känner till.

Dessutom ger det resultat genom färre inbrott; vilket medför en ”besparing” för de drabbade som inte behöver betala självrisk, försäkringsbolag som inte behöver göra utbetalning för förlorad och förstörd egendom och samhället som inte behöver betala avsätta tid för polis som åker och tar upp anmälan, utan kan ägna sig åt annan polisiär verksamhet. Genom Grannsamverkan har man skapat förutsättningar för att minimera både fysiska och psykiska faktorer för att öka tryggheten i och kring bostaden och den sociala gemenskapen mellan grannar och människor i de boendes närmiljö. Detta bör finnas i en större omfattning runt om i landet, då det i dag endast är cirka ett av 20 hushåll i Sverige som är knutet till en Grannsamverkan och de kostnader som uppstår gynnar ekonomsikt både boenden, försäkringsbolagen och samhället i form av den minskning av bostadsinbrott som uppstår, i samband med Grannsamverkans existens.

Grannsamverkan via lagstiftning eller inte? Det finns både fördelar och nackdelar med att reglera saker genom lag, men ofta finns det en tendens från myndigheter och dess utövare att inte göra mer än vad lagen föreskriver och därför kan det vara bra om det finns direktiv och en policy som reglerar de grundläggande kring grannsamverkan och sedan ställa krav att det finns en reell praktisk lösning utifrån bostadsområde och det engagemang som finns i närmiljön. Det finns andra policys som är reglerade med utgångspunkt från lag, som arbetsmiljöpolicy och jämställdhetspolicy, så det bör kunna gå även med en “grannsamverkanspolicy”.

Säg ja till allmännyttan

En risk för boenden i en kommun som har kommunalägt fastighetsbolag är att det blir ett styre med partier som vill sälja ut fastighetsbolaget till privata aktörer och när en kommun inte är majoritetsägare i ett fastighetsbolag, har man inte längre kontrollen över bolaget och därmed tillåter man att det ekonomiska kapitalet ligger i fokus och trots att allmännyttiga bostadsbolag ska driva sin verksamhet på affärsmässiga grunder, så finns ändå ett utrymmet till ett större svängrum för sina hyresgäster med ett humankapital.

I dag ägs Botkyrkabyggen av Botkyrka kommun och därmed indirekt av kommuninvånarna själva. Botkyrka kommun styrs under mandatperioden 2010-2014 av en ”vänsterallians” som består av Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det finns borgerligt styrda kommuner i Sverige, bland annat Nacka, Danderyd och Täby, där det inte finns kommunalägda fastighetsbolag. För individer som inte har ekonomisk valfrihet att välja mellan hyresrätt och bostadsrätt, blir det svårt att kunna välja mellan kommuner som inte kan erbjuda hyresrätter. De berörda hyresrätterna blir då indirekt hänvisade till andra kommuner som har hyresrätter.

En kommun skall, i enlighet med den svenska socialtjänstlagen, tillvarata sina invånares sociala och ekonomiska intressen och detta klarar väldigt många kommuner. Genom att ha ett kommunalägt och allmännyttigt fastighetsbolag, skapar man förutsättningar till full valfrihet på lika grunder och förutsättningar i människors valfrihet att kunna välja mellan hyresrätt och bostadsrätt, oavsett hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut.

Genom att inte erbjuda hyresrätter, väljer man aktivt att inte ge människor samma förutsättningar och villkor till valet och kan därmed sålla bort olika subgrupper bland samhällsmedborgarna. Därför är det viktigt att vidta åtgärder så att en kommun kan fullgöra sina åtaganden i enlighet med svensk socialtjänstlag och därmed ha kontroll över ett fastighetsbolag, så att man kan erbjuda existerande och potentiella kommuninvånare, oavsett bakgrund och ekonomisk status. Detta görs genom att aktivt välja ett parti som inte vill sälja ut allmännyttan för att tillfälligt öka det kommunala kassaflödet, utan även vill tänka på kommunens soliditet i balansräkningen och ett reellt ansvar för kommunens invånare.

Tänkvärda slutord

Botkyrka kommun har kommit långt i sitt arbete för att skapa trygghet för sina kommuninvånare och boenden och människor som befinner sig inom kommunen och det har de också blivit prisade för. Det finns en bra och sund förutsättning till att ha ett tryggt boende inom kommunen och att kunna utveckla den ytterligare, där alla aktörer samverkar tillsammans.

Som samhällsmedborgare måste du vara engagerad för att du ska kunna få trygghet i ditt hem, utifrån dina behov och önskemål – för du vet hur du vill uppleva känslan av trygghet. Genom att engagera dig i både den psykosociala och fysiologiska delen av ditt boende, kan du medverka till att du kan uppleva känslan av det trygga boendet. Med engagerade boenden och samhällsmedborgare, som grannsamverkan, hyresgästföreningar och andra engagemangsmöjligheter som finns i bostadsområdet, går det att skapa sunda förutsättningar för ett bra och tryggt boende – vilket leder till ekonomiska förbättringar för alla olika aktörer som påverkas direkt eller indirekt.

Ställ dig frågan om hur du kan medverka till ett tryggt boende för både dig och dina medmänniskor! För det finns inget som heter “Någon Annan”, utan det är du, jag och alla andra tillsammans som skapar förändring, som förhoppningsvis leder till förbättring.

Rapport om riskhantering, skriven och uppdaterad 2012-04-01 av Marcus Arvesjö, grundare av Krama Mig

 

Länktips för dig som vill veta mer:

* Om grannsamverkan och grannstöd

* Botkyrkabyggens information om säkerhetsdörrar

* Om Botkyrkabyggen

* Om brandvarnare

* Tack till Ulf Nyqvist, VD på Botkyrkabyggen, och Beyron Ahxner, trygghetssamordnare på Botkyrka kommun, för all hjälp med att svara på frågor och funderingar. Ett tack även till de politiker som haft möjlighet att kunna ge svar på information om deras konkreta politik, som gett mig visst underlag till mina slutsatser.
Vi behöver alla en utgångspunkt för att kunna fullgöra våra rättigheter och skyldigheter som samhällsmedborgare och med ett tryggt boende har vi grundförutsättningar för att ha en stabilitet för att uppnå detta, seek vilket oftast är i hemmets lugna vrå. För att kunna få till stånd ett tryggt boende krävs att alla parter, som direkt eller indirekt berörs, samverkar för att detta möjliggörs på ett reellt sätt utifrån individens behov och upplevd känsla av vad det trygga boendet innebär.

Det finns flera faktorer (som intresse till engagemang och påverkan, sociala aktiviteter och arrangemang samt förenings- och organisationsliv) som spelar in och aktörer (hyresvärd, hyresgäster, kommunens tjänstemän och politiker) som påverkar för att det trygga boendet ska kunna uppnås. Det ultimata, och något som egentligen är ett måste, är att faktorerna och aktörerna samverkar tillsammans och i denna riskanalys tar jag upp några infallsvinklar som kan bidra till det trygga boendet kan finnas för alla.

Trygghet är en upplevd känsla och att den upplevda känslan av trygghet behövs i hemmet är någonting som vi alla behöver ha en grundläggande förutsättning till. Eftersom det handlar om att ha ett helhetsperspektiv utifrån synsättet om ett gemensamt ansvar för att envar ska få känna denna känsla, handlar det om att förändra varandras synsätt på varandra och omgivningen – för det är då vi kan förebygga utifrån ett långsiktigt tänk.

Fysiska och psykiska risker
för rubbande av trygghetskänslan

När det gäller trygghet i boendet finns det en del rad faktorer som påverkar om de risker som kan uppstå för att rubbandet av trygghetskänslan kring boendet; fysiska faktorer som risken för inbrott, brand och vattenskador i och kring bostaden samt psykiska faktorer som påverkar, som förtroende, tillit mellan grannar och människor i ens boendemiljö. När det gäller fysiska faktorer går det att beräkna vilka kostnader som ger dig ersättning av ditt försäkringsbolag och avseende psykiska faktorer, gäller det att ha ett proaktivt arbete som förebygger att psykisk otrygghet inte uppstår. De fysiska riskerna går effektivt att arbeta bort och minimera genom att ha ett säkerhetstänk i och omkring hemmet, som exempelvis att ha en brandvarnare och säkerhetsdörr installerat I hemmet samt att ha sunt förnuft i hemmet, som att alltid släcka tända ljus och att stänga av kaffekokare.

Avseende det psykologiska arbetet handlar det om att de olika aktörerna samverkar i en större grad. Då samhället involveras, direkt eller indirekt, på olika sätt i samband med att tillvarata sina medborgares sociala trygghet, i form av arbetsinsatser från polis och räddningstjänst vid inbrott och brand och andra omkostnader och ersättningar, handlar det I grund och botten om två poster av kostnader för ekonomsika transaktioner; samhällets och individens. Hur dessa medel sedan redovisas på för olika kostnadsposter spelar i praktiken mindre roll, eftersom de ekonomiska medlen tas ut via skattsedeln och från individens egna plånbok.

Botkyrkas trygghetsarbete
för boendemiljön

Jag har valt att titta närmare på Botkyrka, en kommun i södra Stockholm, med drygt 80 000 invånare och med ett hundratals olika nationaliteter. Många av mina slutsatser går att applicera i princip Sveriges alla 290 kommuner, även om det i vissa delar krävs revidering utifrån respektive kommuns egna förutsättningar.

I Botkyrka kommun finns i dag Grannsamverkan, vilken involverar kommun, volontärer,kontaktombud och polis, och som har en målsättning att öka tryggheten och att minska brottsligheten inom kommunen. Grannsamverkan i Botkyrka har funnits sedan 2005 och omfattar drygt av kommunens hushåll (om ca 32 000 stycken). Grannsamverkan bygger på frivilliga, personella resurser samt skattemedel som ska täcka lön för trygghetssamordnare, polisiära arbetsinsatser i Grannsamverkan samt en leasad bil. Totala kostnader för Grannsamverkan är dels lönekostnad för en heltidsanställning och drygt 70 000 kr per år för leasad bil (exklusive försäkringar och bensin). Grannsamverkan erhöll pris som bästa kommun med Grannsamverkan för 2011.

Säkerhetsdörr från Botkyrkabyggen

Säkerhetsdörr från Botkyrkabyggen

 

Botkyrkabyggen, Botkyrka kommunalägda fastighetsbolag, äger cirka 12 000 bostäder och med drygt 25 000 boenden. Samtliga av Botkyrkabyggens fastigheter har s.k. APTUS brickor (som är ett slags ”inpasseringskort”) i portar, tvättstugor och i de flesta källarutrymmen och cirka 30 % av bostadsbolagets hyresgäster har valt, mot en förhöjd hyra, att installera en säkerhetsdörr, för att kunna förebygga inbrottsrisken.

Enligt statistik från Botkyrka kommun, så har bostadsinbrotten minskat med drygt 17 % mellan perioden 2009-2011 (230 st år 2009 och 190 st år 2011) och förmodligen har Grannsamverkan bidragit med en stor del av denna minskning. Skulle varje inbrott kosta berört försäkringsbolag 20 000 kronor, skulle minskningen av bostadsinbrotten motsvara en kostnadsbesparing 800 000 kronor. Kostnadsbesparingen skulle därmed täcka den leasade bilen och för två heltidsanställningar för ett helt år, vilket ger ett gott betyg för Botkyrka kommun för dess proaktiva arbete för ökad trygghet och säkerhet.

Trygghetsförebyggande förslag

För att bostaden och hemmet ska kunna vara en lugn vrå för dig, med trygghet både fysiskt och psykiskt, finns det några åtgärder som du kan göra och som du kan driva:

Påverka bostadsbolaget!

De kan, vid kontraktsskrivning för nya hyresgäster, ha säkerhetsdörr installerat från start och att detta är inbakat i hyran samt att de installerar säkerhetsdörrar i samtliga lägenheter för existerande hyresgäster. Detta skulle medföra att du som boende försvårar för inbrottstjuvar att rubba på den lugna vrån som du, och dina grannar, har rätt till att ha samt att du själv kan använda dig av den stöldbegärliga egendom som inbrottstjuvarna vill stjäla. Utifrån företagsekonomiskt synsätt skulle det inte bli någon större merkostnad för bostadsbolaget, då de i dag har permanent förhöjd hyra för de hyresgäster som installerat säkerhetsdörr, vilket innebär att det inte är någon avskrivning för hyresgästen för säkerhetsdörren. Om bostadsbolaget använder denna ”vinst” till att använda till de kostnader för personella arbetsinsatser för att installera nya säkerhetsdörrar, skulle kostnaden för hyresgäster kunna hålla nere samt om bostadsbolaget enkom tillämpar förhöjd hyra fram till dess att kostnaden för ny säkerhetsdörr blir fullbetald.

Involvera dig i Grannsamverkan!
Grannsamverkan

Grannsamverkan

Genom att engagera dig i Grannsamverkan och i andra sociala sammanhang som anordnas i din närmiljö. Varför ställa krav på att andra skulle bry sig om dig, ditt boende och din närmiljö, om inte du engagerar dig? Det finns mycket som du kan försäkra, som egendom och personskador, men genom att engagera dig i frågor som berör dig, kan du bidra till mycket mer än enkom pengar och ekonomiska förluster – den sociala och personella kontakten med andra samhällsmedborgare kan inte ersättas med pengar eller på annat sätt, utan det gäller att du har ett kontaktnät som bygger på tillit och förtroende, samtidigt som du får bättre kontakt och relationer med dina grannar och människor som du känner igen och känner till.

Dessutom ger det resultat genom färre inbrott; vilket medför en ”besparing” för de drabbade som inte behöver betala självrisk, försäkringsbolag som inte behöver göra utbetalning för förlorad och förstörd egendom och samhället som inte behöver betala avsätta tid för polis som åker och tar upp anmälan, utan kan ägna sig åt annan polisiär verksamhet. Genom Grannsamverkan har man skapat förutsättningar för att minimera både fysiska och psykiska faktorer för att öka tryggheten i och kring bostaden och den sociala gemenskapen mellan grannar och människor i de boendes närmiljö. Detta bör finnas i en större omfattning runt om i landet, då det i dag endast är cirka ett av 20 hushåll i Sverige som är knutet till en Grannsamverkan och de kostnader som uppstår gynnar ekonomsikt både boenden, försäkringsbolagen och samhället i form av den minskning av bostadsinbrott som uppstår, i samband med Grannsamverkans existens.

Grannsamverkan via lagstiftning eller inte? Det finns både fördelar och nackdelar med att reglera saker genom lag, men ofta finns det en tendens från myndigheter och dess utövare att inte göra mer än vad lagen föreskriver och därför kan det vara bra om det finns direktiv och en policy som reglerar de grundläggande kring grannsamverkan och sedan ställa krav att det finns en reell praktisk lösning utifrån bostadsområde och det engagemang som finns i närmiljön. Det finns andra policys som är reglerade med utgångspunkt från lag, som arbetsmiljöpolicy och jämställdhetspolicy, så det bör kunna gå även med en “grannsamverkanspolicy”.

Säg ja till allmännyttan

En risk för boenden i en kommun som har kommunalägt fastighetsbolag är att det blir ett styre med partier som vill sälja ut fastighetsbolaget till privata aktörer och när en kommun inte är majoritetsägare i ett fastighetsbolag, har man inte längre kontrollen över bolaget och därmed tillåter man att det ekonomiska kapitalet ligger i fokus och trots att allmännyttiga bostadsbolag ska driva sin verksamhet på affärsmässiga grunder, så finns ändå ett utrymmet till ett större svängrum för sina hyresgäster med ett humankapital.

I dag ägs Botkyrkabyggen av Botkyrka kommun och därmed indirekt av kommuninvånarna själva. Botkyrka kommun styrs under mandatperioden 2010-2014 av en ”vänsterallians” som består av Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det finns borgerligt styrda kommuner i Sverige, bland annat Nacka, Danderyd och Täby, där det inte finns kommunalägda fastighetsbolag. För individer som inte har ekonomisk valfrihet att välja mellan hyresrätt och bostadsrätt, blir det svårt att kunna välja mellan kommuner som inte kan erbjuda hyresrätter. De berörda hyresrätterna blir då indirekt hänvisade till andra kommuner som har hyresrätter.

En kommun skall, i enlighet med den svenska socialtjänstlagen, tillvarata sina invånares sociala och ekonomiska intressen och detta klarar väldigt många kommuner. Genom att ha ett kommunalägt och allmännyttigt fastighetsbolag, skapar man förutsättningar till full valfrihet på lika grunder och förutsättningar i människors valfrihet att kunna välja mellan hyresrätt och bostadsrätt, oavsett hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut.

Genom att inte erbjuda hyresrätter, väljer man aktivt att inte ge människor samma förutsättningar och villkor till valet och kan därmed sålla bort olika subgrupper bland samhällsmedborgarna.Därför är det viktigt att vidta åtgärder så att en kommun kan fullgöra sina åtaganden i enlighet med svensk socialtjänstlag och därmed ha kontroll över ett fastighetsbolag, så att man kan erbjuda existerande och potentiella kommuninvånare, oavsett bakgrund och ekonomisk status. Detta görs genom att aktivt välja ett parti som inte vill sälja ut allmännyttan för att tillfälligt öka det kommunala kassaflödet, utan även vill tänka på kommunens soliditet i balansräkningen och ett reellt ansvar för kommunens invånare.

Tänkvärda slutord

Botkyrka kommun har kommit långt i sitt arbete för att skapa trygghet för sina kommuninvånare och boenden och människor som befinner sig inom kommunen och det har de också blivit prisade för. Det finns en bra och sund förutsättning till att ha ett tryggt boende inom kommunen och att kunna utveckla den ytterligare, där alla aktörer samverkar tillsammans.

Som samhällsmedborgare måste du vara engagerad för att du ska kunna få trygghet i ditt hem, utifrån dina behov och önskemål – för du vet hur du vill uppleva känslan av trygghet. Genom att engagera dig i både den psykosociala och fysiologiska delen av ditt boende, kan du medverka till att du kan uppleva känslan av det trygga boendet. Med engagerade boenden och samhällsmedborgare, som grannsamverkan, hyresgästföreningar och andra engagemangsmöjligheter som finns i bostadsområdet, går det att skapa sunda förutsättningar för ett bra och tryggt boende – vilket leder till ekonomiska förbättringar för alla olika aktörer som påverkas direkt eller indirekt.

Ställ dig frågan om hur du kan medverka till ett tryggt boende för både dig och dina medmänniskor! För det finns inget som heter “Någon Annan”, utan det är du, jag och alla andra tillsammans som skapar förändring, som förhoppningsvis leder till förbättring.

Rapport om riskhantering, skriven och uppdaterad 2012-04-01 av Marcus Arvesjö, grundare av Krama Mig

 

Länktips för dig som vill veta mer:

* Om grannsamverkan och grannstöd

* Botkyrkabyggens information om säkerhetsdörrar

* Om Botkyrkabyggen

* Om brandvarnare

* Tack till Ulf Nyqvist, VD på Botkyrkabyggen, och Beyron Ahxner, trygghetssamordnare på Botkyrka kommun, för all hjälp med att svara på frågor och funderingar. Ett tack även till de politiker som haft möjlighet att kunna ge svar på information om deras konkreta politik, som gett mig visst underlag till mina slutsatser.
Vi behöver alla en utgångspunkt för att kunna fullgöra våra rättigheter och skyldigheter som samhällsmedborgare och med ett tryggt boende har vi grundförutsättningar för att ha en stabilitet för att uppnå detta, viagra 40mg vilket oftast är i hemmets lugna vrå. För att kunna få till stånd ett tryggt boende krävs att alla parter, som direkt eller indirekt berörs, samverkar för att detta möjliggörs på ett reellt sätt utifrån individens behov och upplevd känsla av vad det trygga boendet innebär.

Det finns flera faktorer (som intresse till engagemang och påverkan, sociala aktiviteter och arrangemang samt förenings- och organisationsliv) som spelar in och aktörer (hyresvärd, hyresgäster, kommunens tjänstemän och politiker) som påverkar för att det trygga boendet ska kunna uppnås. Det ultimata, och något som egentligen är ett måste, är att faktorerna och aktörerna samverkar tillsammans och i denna riskanalys tar jag upp några infallsvinklar som kan bidra till det trygga boendet kan finnas för alla.

Trygghet är en upplevd känsla och att den upplevda känslan av trygghet behövs i hemmet är någonting som vi alla behöver ha en grundläggande förutsättning till. Eftersom det handlar om att ha ett helhetsperspektiv utifrån synsättet om ett gemensamt ansvar för att envar ska få känna denna känsla, handlar det om att förändra varandras synsätt på varandra och omgivningen – för det är då vi kan förebygga utifrån ett långsiktigt tänk.

Fysiska och psykiska risker
för rubbande av trygghetskänslan

När det gäller trygghet i boendet finns det en del rad faktorer som påverkar om de risker som kan uppstå för att rubbandet av trygghetskänslan kring boendet; fysiska faktorer som risken för inbrott, brand och vattenskador i och kring bostaden samt psykiska faktorer som påverkar, som förtroende, tillit mellan grannar och människor i ens boendemiljö. När det gäller fysiska faktorer går det att beräkna vilka kostnader som ger dig ersättning av ditt försäkringsbolag och avseende psykiska faktorer, gäller det att ha ett proaktivt arbete som förebygger att psykisk otrygghet inte uppstår. De fysiska riskerna går effektivt att arbeta bort och minimera genom att ha ett säkerhetstänk i och omkring hemmet, som exempelvis att ha en brandvarnare och säkerhetsdörr installerat I hemmet samt att ha sunt förnuft i hemmet, som att alltid släcka tända ljus och att stänga av kaffekokare.

Avseende det psykologiska arbetet handlar det om att de olika aktörerna samverkar i en större grad. Då samhället involveras, direkt eller indirekt, på olika sätt i samband med att tillvarata sina medborgares sociala trygghet, i form av arbetsinsatser från polis och räddningstjänst vid inbrott och brand och andra omkostnader och ersättningar, handlar det I grund och botten om två poster av kostnader för ekonomsika transaktioner; samhällets och individens. Hur dessa medel sedan redovisas på för olika kostnadsposter spelar i praktiken mindre roll, eftersom de ekonomiska medlen tas ut via skattsedeln och från individens egna plånbok.

Botkyrkas trygghetsarbete
för boendemiljön

Jag har valt att titta närmare på Botkyrka, en kommun i södra Stockholm, med drygt 80 000 invånare och med ett hundratals olika nationaliteter. Många av mina slutsatser går att applicera i princip Sveriges alla 290 kommuner, även om det i vissa delar krävs revidering utifrån respektive kommuns egna förutsättningar.

I Botkyrka kommun finns i dag Grannsamverkan, vilken involverar kommun, volontärer,kontaktombud och polis, och som har en målsättning att öka tryggheten och att minska brottsligheten inom kommunen. Grannsamverkan i Botkyrka har funnits sedan 2005 och omfattar drygt av kommunens hushåll (om ca 32 000 stycken). Grannsamverkan bygger på frivilliga, personella resurser samt skattemedel som ska täcka lön för trygghetssamordnare, polisiära arbetsinsatser i Grannsamverkan samt en leasad bil. Totala kostnader för Grannsamverkan är dels lönekostnad för en heltidsanställning och drygt 70 000 kr per år för leasad bil (exklusive försäkringar och bensin). Grannsamverkan erhöll pris som bästa kommun med Grannsamverkan för 2011.

Säkerhetsdörr från Botkyrkabyggen

Säkerhetsdörr från Botkyrkabyggen

 

Botkyrkabyggen, Botkyrka kommunalägda fastighetsbolag, äger cirka 12 000 bostäder och med drygt 25 000 boenden. Samtliga av Botkyrkabyggens fastigheter har s.k. APTUS brickor (som är ett slags ”inpasseringskort”) i portar, tvättstugor och i de flesta källarutrymmen och cirka 30 % av bostadsbolagets hyresgäster har valt, mot en förhöjd hyra, att installera en säkerhetsdörr, för att kunna förebygga inbrottsrisken.

Enligt statistik från Botkyrka kommun, så har bostadsinbrotten minskat med drygt 17 % mellan perioden 2009-2011 (230 st år 2009 och 190 st år 2011) och förmodligen har Grannsamverkan bidragit med en stor del av denna minskning. Skulle varje inbrott kosta berört försäkringsbolag 20 000 kronor, skulle minskningen av bostadsinbrotten motsvara en kostnadsbesparing 800 000 kronor. Kostnadsbesparingen skulle därmed täcka den leasade bilen och för två heltidsanställningar för ett helt år, vilket ger ett gott betyg för Botkyrka kommun för dess proaktiva arbete för ökad trygghet och säkerhet.

Trygghetsförebyggande förslag

För att bostaden och hemmet ska kunna vara en lugn vrå för dig, med trygghet både fysiskt och psykiskt, finns det några åtgärder som du kan göra och som du kan driva:

Påverka bostadsbolaget!

De kan, vid kontraktsskrivning för nya hyresgäster, ha säkerhetsdörr installerat från start och att detta är inbakat i hyran samt att de installerar säkerhetsdörrar i samtliga lägenheter för existerande hyresgäster. Detta skulle medföra att du som boende försvårar för inbrottstjuvar att rubba på den lugna vrån som du, och dina grannar, har rätt till att ha samt att du själv kan använda dig av den stöldbegärliga egendom som inbrottstjuvarna vill stjäla. Utifrån företagsekonomiskt synsätt skulle det inte bli någon större merkostnad för bostadsbolaget, då de i dag har permanent förhöjd hyra för de hyresgäster som installerat säkerhetsdörr, vilket innebär att det inte är någon avskrivning för hyresgästen för säkerhetsdörren. Om bostadsbolaget använder denna ”vinst” till att använda till de kostnader för personella arbetsinsatser för att installera nya säkerhetsdörrar, skulle kostnaden för hyresgäster kunna hålla nere samt om bostadsbolaget enkom tillämpar förhöjd hyra fram till dess att kostnaden för ny säkerhetsdörr blir fullbetald.

Involvera dig i Grannsamverkan!
Grannsamverkan

Grannsamverkan

Genom att engagera dig i Grannsamverkan och i andra sociala sammanhang som anordnas i din närmiljö. Varför ställa krav på att andra skulle bry sig om dig, ditt boende och din närmiljö, om inte du engagerar dig? Det finns mycket som du kan försäkra, som egendom och personskador, men genom att engagera dig i frågor som berör dig, kan du bidra till mycket mer än enkom pengar och ekonomiska förluster – den sociala och personella kontakten med andra samhällsmedborgare kan inte ersättas med pengar eller på annat sätt, utan det gäller att du har ett kontaktnät som bygger på tillit och förtroende, samtidigt som du får bättre kontakt och relationer med dina grannar och människor som du känner igen och känner till.

Dessutom ger det resultat genom färre inbrott; vilket medför en ”besparing” för de drabbade som inte behöver betala självrisk, försäkringsbolag som inte behöver göra utbetalning för förlorad och förstörd egendom och samhället som inte behöver betala avsätta tid för polis som åker och tar upp anmälan, utan kan ägna sig åt annan polisiär verksamhet. Genom Grannsamverkan har man skapat förutsättningar för att minimera både fysiska och psykiska faktorer för att öka tryggheten i och kring bostaden och den sociala gemenskapen mellan grannar och människor i de boendes närmiljö. Detta bör finnas i en större omfattning runt om i landet, då det i dag endast är cirka ett av 20 hushåll i Sverige som är knutet till en Grannsamverkan och de kostnader som uppstår gynnar ekonomsikt både boenden, försäkringsbolagen och samhället i form av den minskning av bostadsinbrott som uppstår, i samband med Grannsamverkans existens.

Grannsamverkan via lagstiftning eller inte? Det finns både fördelar och nackdelar med att reglera saker genom lag, men ofta finns det en tendens från myndigheter och dess utövare att inte göra mer än vad lagen föreskriver och därför kan det vara bra om det finns direktiv och en policy som reglerar de grundläggande kring grannsamverkan och sedan ställa krav att det finns en reell praktisk lösning utifrån bostadsområde och det engagemang som finns i närmiljön. Det finns andra policys som är reglerade med utgångspunkt från lag, som arbetsmiljöpolicy och jämställdhetspolicy, så det bör kunna gå även med en “grannsamverkanspolicy”.

Säg ja till allmännyttan

En risk för boenden i en kommun som har kommunalägt fastighetsbolag är att det blir ett styre med partier som vill sälja ut fastighetsbolaget till privata aktörer och när en kommun inte är majoritetsägare i ett fastighetsbolag, har man inte längre kontrollen över bolaget och därmed tillåter man att det ekonomiska kapitalet ligger i fokus och trots att allmännyttiga bostadsbolag ska driva sin verksamhet på affärsmässiga grunder, så finns ändå ett utrymmet till ett större svängrum för sina hyresgäster med ett humankapital.

I dag ägs Botkyrkabyggen av Botkyrka kommun och därmed indirekt av kommuninvånarna själva. Botkyrka kommun styrs under mandatperioden 2010-2014 av en ”vänsterallians” som består av Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det finns borgerligt styrda kommuner i Sverige, bland annat Nacka, Danderyd och Täby, där det inte finns kommunalägda fastighetsbolag. För individer som inte har ekonomisk valfrihet att välja mellan hyresrätt och bostadsrätt, blir det svårt att kunna välja mellan kommuner som inte kan erbjuda hyresrätter. De berörda hyresrätterna blir då indirekt hänvisade till andra kommuner som har hyresrätter.

En kommun skall, i enlighet med den svenska socialtjänstlagen, tillvarata sina invånares sociala och ekonomiska intressen och detta klarar väldigt många kommuner. Genom att ha ett kommunalägt och allmännyttigt fastighetsbolag, skapar man förutsättningar till full valfrihet på lika grunder och förutsättningar i människors valfrihet att kunna välja mellan hyresrätt och bostadsrätt, oavsett hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut.

Genom att inte erbjuda hyresrätter, väljer man aktivt att inte ge människor samma förutsättningar och villkor till valet och kan därmed sålla bort olika subgrupper bland samhällsmedborgarna.Därför är det viktigt att vidta åtgärder så att en kommun kan fullgöra sina åtaganden i enlighet med svensk socialtjänstlag och därmed ha kontroll över ett fastighetsbolag, så att man kan erbjuda existerande och potentiella kommuninvånare, oavsett bakgrund och ekonomisk status. Detta görs genom att aktivt välja ett parti som inte vill sälja ut allmännyttan för att tillfälligt öka det kommunala kassaflödet, utan även vill tänka på kommunens soliditet i balansräkningen och ett reellt ansvar för kommunens invånare.

Tänkvärda slutord

Botkyrka kommun har kommit långt i sitt arbete för att skapa trygghet för sina kommuninvånare och boenden och människor som befinner sig inom kommunen och det har de också blivit prisade för. Det finns en bra och sund förutsättning till att ha ett tryggt boende inom kommunen och att kunna utveckla den ytterligare, där alla aktörer samverkar tillsammans.

Som samhällsmedborgare måste du vara engagerad för att du ska kunna få trygghet i ditt hem, utifrån dina behov och önskemål – för du vet hur du vill uppleva känslan av trygghet. Genom att engagera dig i både den psykosociala och fysiologiska delen av ditt boende, kan du medverka till att du kan uppleva känslan av det trygga boendet. Med engagerade boenden och samhällsmedborgare, som grannsamverkan, hyresgästföreningar och andra engagemangsmöjligheter som finns i bostadsområdet, går det att skapa sunda förutsättningar för ett bra och tryggt boende – vilket leder till ekonomiska förbättringar för alla olika aktörer som påverkas direkt eller indirekt.

Ställ dig frågan om hur du kan medverka till ett tryggt boende för både dig och dina medmänniskor! För det finns inget som heter “Någon Annan”, utan det är du, jag och alla andra tillsammans som skapar förändring, som förhoppningsvis leder till förbättring.

Rapport om riskhantering, skriven och uppdaterad 2012-04-01 av Marcus Arvesjö, grundare av Krama Mig

 

Länktips för dig som vill veta mer:

* Om grannsamverkan och grannstöd

* Botkyrkabyggens information om säkerhetsdörrar

* Om Botkyrkabyggen

* Om brandvarnare

* Tack till Ulf Nyqvist, VD på Botkyrkabyggen, och Beyron Ahxner, trygghetssamordnare på Botkyrka kommun, för all hjälp med att svara på frågor och funderingar. Ett tack även till de politiker som haft möjlighet att kunna ge svar på information om deras konkreta politik, som gett mig visst underlag till mina slutsatser.

Imagine me and you

Imagine me and you

Handling: Rachel ska gifta sig med Hector, viagra 40mg som hon känt större delen av sitt liv och kommit att uppskatta som sin bäste vän. På bröllopsmottagningen närvarar dock Lucy, floristen, som arrangerat blommorna. Vid bröllopsfestens bål, som råkar innehålla Rachels vigselring, påbörjar de en relation. Lucy fiskar snällt upp ringen och Rachel kan pusta ut. Efteråt håller hon ett ömsint tal istället för Hector, då han på grund av nervositet inte förmår uttala de väl uttänkta orden han övat på långt innan. Under tiden går Lucy hem.

Men Rachel har inte glömt Lucy. Nästa dag bjuder Rachel in henne på middag som tack för de vackra blomster-arrangemangen. Så när middagen tar plats kommer Lucy med ett fång liljor just för att de är Rachels favoritblommor. Sen vid ett litet samtal med Hector avslöjar Lucy för honom att hon är gay. Planerna att tussa ihop henne med Hectors kompis Coop går om intet. Men det förstår inte Coop. En pinsam situation uppstår i affären då Rachel och hector träffar Lucy och en av hennes väninnor när de faktiskt pratar om just Lucy. Vännen blir nyfiken på det triangeldrama som pågår och gör det värre.

Efter hand kommer Lucy att ändra lite på hur Rachel ser saker och ting. En viss osäkerhet hänger i luften när de är med varandra. Fastän människor är omkring dem tycks de försvinna in i sin egen lilla bubbla. Hector börjar känna att det är något Rachel döljer. För de är ju inte bara ett par. De är vänner med. Han föser ihop de två på ett försök för en kväll medan han umgås med sina jobbarkompisar. Så de går på fotbollsmatch och närmar sig varandra ännu mer. Banden mellan dem blir allt starkare. Rachel börjar fråga sina väninnor om de provat på en homosexuell flört för att känna av om det är normala tankar och känslor hon själv har. Den feedback hon får ger henne ändå inte det självförtroende hon önskat sig. Desperat försöker Rachel förneka sina känslor för Lucy och tror att om hon kryddar upp sitt privatliv med Hector så kanske de bara försvinner. Men detta försök blir inte lyckat utan snarare en flopp då det ironiskt nog förstörs av två homosexuella killar. Någonstans mitt i sin förvirring tar Rachel saken i sina egna händer och sätter sina känslor för Lucy i verket. Även här blir hon avbruten.

Fast denna gången av hennes egen make. Han går in i blomsteraffären för att köpa blommor till Rachel. Han vet inte att hon är där. Så han frågar Lucy om hon vet varför Lucy betett sig så hemlighetsfullt på sistone. Men får inget svar där. Rachel får dåligt samvete och flyr. Ändå uppfylls hennes dagar med många tankar kring Lucy. Båda två blir deppiga på varsitt håll. Rachel står inte ut och berättar sanningen för Hector. Men säger inte vem hon känner så starkt för. Fast det räknar Hector ut själv och ringer sin vän Coop, som i sin tur konfronterar Lucy redan nästa morgon. På Rachels födelsedag får Hector ett sammanbrott och försöker hantera det på det sätt som gör honom till det han alltid varit, Rachels närmaste vän. Så hon återvänder till Lucy och det som förut kändes så hopplöst blir plötsligt så självklart och naturligt. Det finns en själsfrände för var och en. Man kan bara inte välja i vilken form denna frände dyker upp i.

Personligt omdöme:
Jag tycker filmen är vacker och försiktig. Den närmar sig ett ämne som än i dagens läge är mycket omdiskuterat. Homosexuell kärlek. I denna film känner du insikt om att det inte går att välja vem du älskar. Huvudsaken är den att du älskar. Den kärleken kommer även när du minst anar det och när du förmodligen gett upp nog för att nöja dig med det näst bästa. Riktig kärlek är varm och förlåtande men framför allt förstående. En film jag rekommenderar för unga tjejer med lite frågor kring detta ämne.

Denise Rydholm

Denise Rydholm

Filmkrönikör: Denise Rydholm

Imagine me and you

Imagine me and you

Handling: Rachel ska gifta sig med Hector, price som hon känt större delen av sitt liv och kommit att uppskatta som sin bäste vän. På bröllopsmottagningen närvarar dock Lucy, this site floristen, discount som arrangerat blommorna. Vid bröllopsfestens bål, som råkar innehålla Rachels vigselring, påbörjar de en relation. Lucy fiskar snällt upp ringen och Rachel kan pusta ut. Efteråt håller hon ett ömsint tal istället för Hector, då han på grund av nervositet inte förmår uttala de väl uttänkta orden han övat på långt innan. Under tiden går Lucy hem.

Men Rachel har inte glömt Lucy. Nästa dag bjuder Rachel in henne på middag som tack för de vackra blomster-arrangemangen. Så när middagen tar plats kommer Lucy med ett fång liljor just för att de är Rachels favoritblommor. Sen vid ett litet samtal med Hector avslöjar Lucy för honom att hon är gay. Planerna att tussa ihop henne med Hectors kompis Coop går om intet. Men det förstår inte Coop. En pinsam situation uppstår i affären då Rachel och hector träffar Lucy och en av hennes väninnor när de faktiskt pratar om just Lucy. Vännen blir nyfiken på det triangeldrama som pågår och gör det värre.

Efter hand kommer Lucy att ändra lite på hur Rachel ser saker och ting. En viss osäkerhet hänger i luften när de är med varandra. Fastän människor är omkring dem tycks de försvinna in i sin egen lilla bubbla. Hector börjar känna att det är något Rachel döljer. För de är ju inte bara ett par. De är vänner med. Han föser ihop de två på ett försök för en kväll medan han umgås med sina jobbarkompisar. Så de går på fotbollsmatch och närmar sig varandra ännu mer. Banden mellan dem blir allt starkare. Rachel börjar fråga sina väninnor om de provat på en homosexuell flört för att känna av om det är normala tankar och känslor hon själv har. Den feedback hon får ger henne ändå inte det självförtroende hon önskat sig. Desperat försöker Rachel förneka sina känslor för Lucy och tror att om hon kryddar upp sitt privatliv med Hector så kanske de bara försvinner. Men detta försök blir inte lyckat utan snarare en flopp då det ironiskt nog förstörs av två homosexuella killar. Någonstans mitt i sin förvirring tar Rachel saken i sina egna händer och sätter sina känslor för Lucy i verket. Även här blir hon avbruten.

Fast denna gången av hennes egen make. Han går in i blomsteraffären för att köpa blommor till Rachel. Han vet inte att hon är där. Så han frågar Lucy om hon vet varför Lucy betett sig så hemlighetsfullt på sistone. Men får inget svar där. Rachel får dåligt samvete och flyr. Ändå uppfylls hennes dagar med många tankar kring Lucy. Båda två blir deppiga på varsitt håll. Rachel står inte ut och berättar sanningen för Hector. Men säger inte vem hon känner så starkt för. Fast det räknar Hector ut själv och ringer sin vän Coop, som i sin tur konfronterar Lucy redan nästa morgon. På Rachels födelsedag får Hector ett sammanbrott och försöker hantera det på det sätt som gör honom till det han alltid varit, Rachels närmaste vän. Så hon återvänder till Lucy och det som förut kändes så hopplöst blir plötsligt så självklart och naturligt. Det finns en själsfrände för var och en. Man kan bara inte välja i vilken form denna frände dyker upp i.

Personligt omdöme:
Jag tycker filmen är vacker och försiktig. Den närmar sig ett ämne som än i dagens läge är mycket omdiskuterat. Homosexuell kärlek. I denna film känner du insikt om att det inte går att välja vem du älskar. Huvudsaken är den att du älskar. Den kärleken kommer även när du minst anar det och när du förmodligen gett upp nog för att nöja dig med det näst bästa. Riktig kärlek är varm och förlåtande men framför allt förstående. En film jag rekommenderar för unga tjejer med lite frågor kring detta ämne.

Denise Rydholm

Denise Rydholm

Filmkrönikör: Denise Rydholm

Ovanstående inlägg publicerades 2011-09-04 klockan 14:12. Visste du att med positiva förebilder blir världen lite bättre med små, enkla medel?

Presentkorttorget
Dagens grattis
.
Krama Mig tipsar
Tips
Visste du att Krama Mig har över 500 kärleksdikter på svenska och engelska? Hitta din favorit till att ge till din partner och vän!
Bra för alla relationer
  • När du ska ha födelsedagsfest, bröllop eller annat jubileum finns kärleksfulla standupkomiker som bidrar med glädje!

Krama Mig tipsar

Tänkvärt på Twitter